Ясновидство - ОЩЕ НЕЩО ЗА КАРМАТА
ХЕЛЕНА ЯСНОВИДСТВО *БЕЗПЛАТНО*ГАДАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ *БЕЗП...
Сайт меню
Нашата анкета
Оценете моя сайт
Общо отговори: 118
Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Вход във форума

ОЩЕ НЕЩО ЗА КАРМАТА

image

КАРМАТА ИЛИ ТАЙНАТА НА НАШИЯ ЖИВОТ...

Думата карма идва от сан-скритски и означава действие. По отношение на човека кар-мата се явява съвкупност от неговата дейност Всичко, ко­ето представлява той в нас­тоящето и което ще предс­тавлява в бъдещето, е следс­твие от неговата дейност в миналото. В тази връзка от­делният човешки живот не е нещо откъснато и завършено. Той е плод от минали и еднов­ременно с това бъдещи, живо­ти във верига от последова­телни превъплъщения, от кои­то се състои непрекъснатото битие на всяка човешка душа.

В живота няма скокове и случайности, всичко си има причина, всяка мисъл, чувст­во и постъпка идват от мина­лото и влияят на бъдещето. Докато това минало и бъдеще са скрити от нас, докато гле­даме на живота като на тайна, без да подозираме, че сами сме я създали, дотогава явленията от живота ни, случващото се в него ще излиза от неизвест­ността като че случайно. По­ложението, в което се нами­раме във всяка изминала ми­нута, се определя от строгия закон на справедливостта и ни­кога не зависи от случайност­та. Понятието "случайност" е създадено от невежеството, мъдрите хора не го използват.

За да си изясним поне най-общите понятия, свързани с човешката карма, трябва да очертаем три момента:

1. Човешката мисъл - си­лата, която гради характера. Каквито са мислите, такъв ще бъде и човекът.

2. Волята и желанието на човека. Това са двата полюса на една и съща сила.

3. Човешките постъпки. Ако те носят удоволствие и щастие на други живи същес­тва, те ще се върнат и при него, ако карат другите да страдат - ще страда и той.

Индуските учения различа­ват три вида карма: зрялата, скритата и зараждащата се.

Първият вид е готов за жът­ва и затова - неизбежен. Свобо­дата на избора е останала в ми­налото, изборът е направен и в настоящето остава само да се плати дългът. Причините, кои­то пораждаме непрекъснато с мислите, желанията и постъп­ките си, често са противоречи­ви и не могат да съществуват едновременно. Причините, за­ложени в предишните въплъще­ния на човека, определят:

1. Продължителността на земния му живот.
2. Особеностите на физиката му - нейните положител ни и отрицателни страни.

3. Подбора на роднини, приятели, врагове и всички хора, с които ще се сблъска.

4. Обществените условия.
5. Градежа на душата, мозъка и нервната му система и т.н.

Във всичко това човек няма избор. Той е бил направен в миналото.

ВЕЛИКАТА СИЛА НА ЖЕЛАНИЕТО

Главната пружина, която кара човек да действа, а значи да създава своята карма, е желанието - велика сила, без която няма да съ­ществува материята, няма да има движение, а следовател­но развитие.

Когато силата, принужда­ваща човек да действа, е пре­дизвикана от външни пред­мети, тя се нарича желание, но когато тя изниква от са­мия човек, като се съчетава с неговия опит и се ръково­ди от разума, тогава се на­рича воля. Неизбежната съд­ба държи в робство онези, които не проявяват съзна­телна воля. Колкото до чо­вешките постъпки, те влия­ят на външните условия при следващия му живот.

Количка за пазаруване
Количката Ви е празна
Търси
Календар
Приятели на сайта
  • Създайте безплатен уеб сайт
  • Copyright MyCorp © 2017 Сайтът е създаден в системата .